20. redna seja

vabilo 20. redna seja

k 1. točki – zapisnik

k 2. točki – poročilo

K 3. točki
Uvodna obrazložitev sprememb
Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2018
Proračun – splošni del
Proračun – posebni del
Načrt razvojnih programov
Obrazložitve splošnega in posebnega dela proračuna
Obrazložitev načrta razvojnih programov
Kadrovski načrt Občinske uprave Občine Kozje
Načrt nabav in gradenj
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
Plan vzdrževanja cest
Letni program športa

k 4. točki – pokopališki red

k 5. točki – gradivo
Predlog pravilnika