14. redna seja

Vabilo

K 1. točki – zapisnik

K 2. točki

K 3. točki
Odlok o proračunu
Uvodna obrazložitev sprememb 2017
Proračun – splošni del
Proračun – posebni del
Načrt razvojnih programov
Obrazložitve PRO II 2017
Kadrovski načrt
Načrt nabav in gradenj
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
Izvedbeni program vzdrževanja cest
Letni program športa

K 4. točki

K 5. točki

K 6. točki