Proračun I

k 3. točki

odlok

splošni del

posebni del

obrazložitve

načrt razvojnih programov

načrt nabav

načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

kadrovski načrt

štiriletni plan vzdrževanja cest