Rebalans

k 3. točki

odlok

splošni del

posebni del

obrazložitev

načrt razvojnih programov

obrazložitev NRP

načrt razpolaganja z nepremičninami