Proračun II

k 3. točki

odlok

uvodna obrazložitev sprememb I-II

splošni del

posebni del

obrazložitev

načrt razvojnih programov

načrt nabav

načrt prodaje

kadrovski načrt

štiriletni načrt vzdrževanja cest

letni program športa