Proračun I.

k 3. točki

odlok

splošni del

posebni del

obrazložitev

načrt razvojnih programov

kadrovski načrt

načrt nabav

načrt prodaje

štiriletni plan vzdrževanja cest