Proračun – druga obravnava

k 3. točki

Odlok

Splošni del

Posebni del

Obrazložitve

Načrt razvojnih programov

Kadrovski načrt

Načrt nabav

Letni načrt