Proračun I. obravnava

k 7. točki

odlok

splošni del

posebni del

obrazložitve

načrt razvojnih programov

načrt nabav

letni načrt

kadrovski načrt

štiriletni plan vzdrževanja cest

letni program športa