Medobčinski inšpektorat in redarstvo

  

Občine Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje so ustanovile organ skupne občinske uprave: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.

Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje (Uradni lis RS, št. 87/2015).

Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge na področju:

  • občinske inšpekcije,
  • občinskega redarstva.

Delovno področje medobčinskega inšpektorata in redarstva:

  • nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
  • izdajanje odločb na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru, v primerih, ko mu je z zakonom ali občinskim predpisom (materialnim predpisom) podeljena pristojnost nadzora in ukrepanja,
  • izdajanje odločb in plačilnih nalogov na podlagi Zaklona o prekrških v postopkih o prekrških, za katere je pristojen na podlagi zakonov in občinskih predpisov (materialni predpisi), ter odločanje o podanih zahtevah za sodno varstvo (npr. nadzor nad izvajanjem Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o varstvu javnega reda in miru, Odlok o občinskih cestah, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki…),
  • druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja inšpekcijskega in redarskega nadzora.

Sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva:

  • Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
  • Telefon: (03) 81-81-701,(03) 81-81-734, (03) 81-81-700
Predpisi in obvestila Medobčinskega inšpektorata in redarstva:

Javni uslužbenci:

1. Marko RAZBORŠEK, vodja inšpektorata in redarstva, inšpektor I

2. Milan KONŠAK, inšpektor I

  • Telefon: (03) 81 71 627 (Pisarna na Občini Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah)
Občina Rogaška Slatina: Ponedeljek: 09.00 – 11.00 ureSreda: 8.00 – 10.00 urePetek: 12.00 – 14.00 ure
Občina Rogatec: Torek: 08.00 – 9.00 ure
Občina Podčetrtek: Četrtek: 08.00 – 9.00 ure
Občina Šmarje pri Jelšah: Ponedeljek: 12.00 – 14.00 ureSreda: 13.30 – 15.30 urePetek: 8.00 – 10.00 ure
Občina Kozje: Četrtek: 10.00 – 11.00 ure