Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Kozje je objavila Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Upravičencem bodo oddana na podlagi javnega razpisa v najem za nedoločen čas vsa neprofitna stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena.

Popolno vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami udeleženci razpisa oddajo osebno ali pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kozje, Kozje št. 37, 3260 KOZJE do vključno 27. 5. 2019.

razpis

VLOGA