TURISTIČNA TAKSA NA OBMOČJU OBČINE KOZJE OD 1. 1. 2019

TURISTIČNA TAKSA NA OBMOČJU OBČINE KOZJE OD 1. 1. 2019

 

Občinski svet Občine Kozje je na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja tu­rizma (Uradni list RS, št. 13/18) na 22. redni seji dne 28. 6. 2018 sprejel novi Odlok o turistični taksi v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 48/18).

Na podlagi novega odloka plačujejo turistično takso državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nasta­nitvenih obratih na območju Občine Kozje.

 Višina turistične takse znaša od 1. 1. 2019:

  •  turistična taksa je določena v višini 1,20 €,
  • k njej se obračuna 25 odstotna promocijska taksa v znesku 0,30 €,
  • končna višina turistične in promocijske takse znaša 1,50 €.

 Pobrano turistično takso je potrebno najkasneje do 25. dne v mesecu (za pretekli mesec) nakazati na vplačilni podračun Občine Kozje številka:

 SI56  0125 1845 0000 097, SKLIC:  19   (DŠ plačnika)-07129 (šifra dajatve).

 

 Po zakonu so plačila turistične takse in posledično promocijske takse oproščeni:

 – otroci do sedmega leta starosti,

– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,

– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je

  pri  zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma

  izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na

  podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,

– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in

  usmerjanje  otrok s posebnimi potrebami,

– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih

  ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne  

  ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-

  izobraževalnega ali   študijskega programa,

– osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo

  društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,

– osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,

– pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,

– osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,

– tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

 

Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:

  •  osebe od 7. do 18. leta starosti,
  • osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).