Od 1. junija obvezna prijava začetka gradnje objektov

Od 1. junija obvezna prijava začetka gradnje objektov

1. junija 2018 se je začel uporabljati novi Gradbeni zakon (GZ), ki določa, da morajo investitorji pred začetkom izvajanja gradnje objektov, ki so pridobili gradbeno dovoljenje (edina izjema je sprememba namembnosti objektov), prijaviti začetek gradnje. Prijava začetka gradnje se odda na upravni enoti, ki je izdala gradbeno dovoljenje oziroma na MOP, v primeru gradnje objektov državnega pomena in objektov z vplivi na okolje. Prijava začetka gradnje mora biti popolna, investitor mora torej predložiti vse predpisane dokumente (63. člen*). Ključni dokument je projekt za izvedbo, ki ga je treba do 1. januarja 2021, ko bo pričel delovati prostorski informacijski sistem in elektronsko poslovanje v postopkih v zvezi z graditvijo objektov, oddati na elektronskem nosilcu.

Na popolno prijavo začetka gradnje je po novem GZ vezana tudi veljavnost gradbenega dovoljenja, to velja 5 let od njegove pravnomočnosti in preneha veljati, če investitor v tem roku ne odda popolne prijave začetka gradnje.