Prijava škode zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. 12. 2017

Občina Kozje poziva občane, ki so v neurju z viharnim vetrom in poplavami v času med 11. in 13. decembrom 2017 utrpeli škodo na stavbah in infrastrukturi, da do 10. 1. 2018 oddajo prijavijo na sedežu Občine Kozje, v času uradnih ur. Informacije so na voljo na telefonski številki 03 800 14 18.

Oškodovanci morajo ob prijavi dostaviti naslednje podatke: EMŠO številko, davčno številko, parcelno številko in katastrsko občino, leto zgraditve objekta ter neto uporabno površino objekta.

Po oddanih prijavah bo prijavljeno škodo ocenila občinska komisija z ogledom na terenu po metodologiji za ocenjevanje škode po neurju.