Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Kozje je objavila  Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Upravičencem bodo oddana v najem za nedoločen čas vsa neprofitna stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena.

Popolno vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami udeleženci razpisa oddajo osebno ali pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kozje, Kozje št. 37, 3260 KOZJE do vključno 26.1.2018.

Vse informacije v zvezi z razpisom lahko prosilci dobijo na sedežu občine ali na  tel. št. 800-14-00, kontaktna oseba Andreja Reher.

 

razpis

VLOGA