Nedovoljene deponije odstranjene vegetacije v priobalnem pasu vodotokov

Nedovoljene deponije odstranjene vegetacije v priobalnem pasu vodotokov

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje naslavlja na lastnike priobalnih zemljišč naslednji dopis v zvezi z nedovoljenimi deponijami odstranjene vegetacije v priobalnem pasu vodotokov:

»Obveščamo vse lastnike priobalnih zemljišč, to je zemljišč, ki mejijo na vodotoke 2. reda, skladno z navedbo v naslovu, da so po določilih 100. člena Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02, 102/04-ZGO-1-UPB1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, ZV-1A,št. 57/08 in ZV-1B, št. 57/12, ZV-1C, št. 100/13 in ZV-1D, št. 40/14) dolžni odstranjevati odvečno zarast, ki povzroča lahko tudi nastajanje ovir v strugi in s tem morda posledično erozijo brežin. Pogoji, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) zemljišča izvede priobalni lastnik oz. drug uporabnik zemljišča, so naslednji:

–        zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje poškodovane in odvečne zarasti in sicer odstranjevanje suhe, propadajoče in poškodovane zarasti iz priobalnega zemljišča,

–        golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitnih večjih zdravih dreves, če se nahajajo ob potoku se torej ne sme posekati,

–        propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način; material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, v priobalni pas vodotoka, ki predstavlja pas 5.00 m od zgornjega roba brežine potoka,

–        potrebno je redno odstranjevanje plavja iz vodnega in priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov),

–        potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in priobalnega zemljišča (o morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo)

–        priobalni pas in brežine je potrebno redno kositi, kjer je to mogoče.

Z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč, vas obveščamo, da je prepovedano odlaganje vejevja, lesne mase oziroma kakršnokoli deponiranje lesa na vodnem in priobalnem zemljišču, skladno s 37., 38. ter 86. členom Zakona o vodah. Prav tako, je v skladu s ciljem varstva in urejanja voda in zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda prepovedano na vodnem in priobalnem zemljišču postavljanje kakršnih koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bal sena in drugih pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, tudi v smislu začasnih deponij.

Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja, to je predvsem odstranjevanju grmičevja in drevja, je treba tudi upoštevati, da je v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, štev. 16/04), prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom.

Pred pričetkom del je potrebno o tem obvestiti rečno nadzorno službo pristojnega koncesionarja. V primeru, da gre za poseganje na območje, ki je varovano v skladu s predpisi o ohranjanju narave, pa si je potrebno pred pričetkom odstranjevanja odvečne in propadajoče zarasti pridobiti dovoljenje za poseg v naravo na pristojni upravni enoti.

Predvsem pa ponovno poudarjamo, da je prepovedano odlaganje vejevja, lesne mase oziroma kakršnokoli deponiranje lesa na vodnem in priobalnem zemljišču, skladno s 37., 38. členom ter 86. členom Zakona o vodah. Prav tako je v skladu s ciljem varstva in urejanja voda in zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda prepovedano na vodnem in priobalnem zemljišču postavljanje kakršnih koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bal sena in drugih pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, tudi v smislu začasnih deponij.