Obnova gradu Podsreda

Obnova gradu Podsreda

Občina Kozje je dne 12. septembra 2014 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela sklep o odobritvi 610.392,65 € nepovratnih evropskih sredstev za projekt Obnova gradu Podsreda.

Naj spomnimo, da je občinska uprava 5. maja 2014 ob polnoči na Petrolovi črpalki v Celju oddala vlogo na 8. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« in bila uspešna.

Strokovna komisija za pregled in ocenjevanje vlog na ministrstvu je odločila, da je vloga formalno popolna, izpolnjuje vse pogoje, navedene v javnem pozivu in dokumentaciji poziva, ter predlagala, da se operacija izbere za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Z odobrenimi sredstvi se lahko sofinancira največ 85 % celotnih upravičenih stroškov, ki so v vlogi ovrednoteni v višini 718.109,00 €.

Predmet odobrenega projekta je celostna obnova kulturnega spomenika – gradu Podsreda. Z obnovo gradu bo izkazana dodana vrednost, saj bo grad zaščiten pred nadaljnjim propadanjem, hkrati pa bodo zagotovljeni pogoji za izvajanje kvalitetnejše kulturne dejavnosti, povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest. S tem bomo v občini in regiji pridobili vrhunsko kulturno središče, s katerim bodo omogočeni pogoji za razvoj kulturne ustvarjalnosti kot razvojnega potenciala v povezavi z gospodarskim in širšim družbenim razvojem.

Predvidena investicijsko vzdrževalna in obnovitvena dela zajemajo naslednja dela:

 •   prekritje dela strehe gradu in izvedba novih strelovodov,
 •   zamenjava stavbnega pohištva in popravilo starega, vse v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
 •   nabava notranjega pohištva in opreme, vse v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
 •   ureditev dovozne poti in dvorišča spodnjega gospodarskega dvorišča z obnovo vhodnih vrat in   vhodnega portala v spodnje dvorišče,
 • osvetlitev južne in severne fasade in platoja pred glavnim vhodom gradu,
 • obnova strehe in spodnjih – kletnih prostorov spodnjega gospodarskega objekta,
 • obnova »črne« kuhinje in postrežne kuhinje,
 • v kletnih razstavnih prostorih se uredijo sanitarije za invalide in namesti rampa za invalide,
 • v podstrešnih razstavnih prostorih se uredi/nadgradi razsvetljava in dostopni hodniki do podstrešja,
 • v razstavnih prostorih (France Slana), renesančni dvorani in dvorani v stolpu se obnovijo leseni tlaki,
 • uredi se avdio-video sistem ter vzpostavi »avdio vodič« v treh jezikih,
 • v atriju se uredi ozvočenje, nabavijo se stoli za prireditve in postavi »e–tabla«,
 • pred spodnjim gospodarskim poslopjem se vgradi mala biološka čistilna naprava, na katero se priključijo vse obstoječe in novozgrajene sanitarije,
 • po vseh grajskih prostorih se zamenjajo žarnice z novimi varčnimi žarnicami LED tehnologije, zamenjajo se dotrajana svetila, v vseh razstavnih prostorih se uredi prižiganje in ugašanje razsvetljave na senzorje,
 • posodobi se sistem tehničnega varovanja,
 • v črni kuhinji se obnovijo mize in klopi, v  spodnjem gospodarskem poslopju pa se opremi kuhinja, predprostor in jedilnica ter uredi centralno ogrevanje.

Obnovitvena dela na objektu so predvidena v pričetku leta 2015, dela pa bo izvajal že izbrani izvajalec, podjetje GIC gradnje d.o.o. iz Rogaške Slatine.

Cilji investicije, ki jih želi doseči Občina Kozje s projektom Obnova gradu Podsreda:

 

Splošni cilji projekta:
 • ohranjanje kulturne dediščine,
 • dopolnitev, nadgradnja kulturno-turistične ponudbe in s tem vpliv projekta na gospodarsko rast,
 • povečanje turistične atraktivnosti regije in
 • ustvarjanje novih delovnih mest.
Specifični cilji projekta / UČINKI:
 • Obnovljen objekt kulturne dediščine, razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena (1 kulturni spomenik, 2 objekta).
Rezultat:
 • ustvariti eno (1) novo bruto delovno mesto,
 • povečati število obiskovalcev za 1.000/leto, začetno stanje 7.000/leto, končno stanje 8.000/leto.