Priprava občinskega prostorskega načrta

Priprava občinskega prostorskega načrta

Občina Kozje je skladno z zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur.l. RS, št. 33/2007, 108/09, 57/12, 109/12) pričela s pripravo občinskega prostorskega načrta – OPN.
OPN je prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

Ugotovitveni sklep o nadaljevanju postopka priprave novih prostorskih aktov Občine Kozje