JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Upravičencem bodo oddana v najem za nedoločen čas vsa neprofitna stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena.

Popolno vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami udeleženci razpisa oddajo osebno ali pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kozje, Kozje št. 37, 3260 KOZJE do vključno 08.07.2013.

Upravičenci, ki se želijo prijaviti na razpis lahko dvignejo obrazec »Vloga za dodelitev  neprofitnega stanovanja v najem« na sedežu  Občine Kozje ali na spletni strani občine www.kozje.si.

Vse informacije v zvezi z razpisom lahko prosilci dobijo na sedežu občine ali na  tel. št. 800-14-00.

javni razpis

VLOGA